Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Oportunidades para investigadores e empresas a través das accións
Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

CIS Tecnoloxía e Deseño
(Rúa A Cabana, s/n, Ferrol), 20 de febreiro de 2020

Programa en galego | Programa en castelán

Nome

Apelidos

Cargo

Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Desexo manter unha xuntanza bilateral co NCP.En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e galactea.gain@xunta.gal

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.
Pe do formulario