Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Inscrición no 'Taller de preparación de propostas EUROSTARS-2

CIS Tecnoloxía e Deseño
(Rúa A Cabana, s/n, Ferrol), 03 de xullo de 2019

Programa

Nome

Apelidos

Cargo

Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Desexo manter unha xuntanza bilateral con persoal de CDTI.
     Ligazón de descarga da ficha de proxecto CDTI
.


Debe terse en conta que:

  • Para poder manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI será IMPRESCINDIBLE estar inscrito/a na xornada e enviar cuberta a ficha de proxecto correspondente.
  • A ficha de proxecto está dispoñible nesta ligazón.
  • O correo electrónico para enviar a ficha de proxecto é galactea.gain@xunta.gal


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e galactea.gain@xunta.gal

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á inscrición nun evento organizado pola Axencia GAIN.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.
Pe do formulario