Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Presentación da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixital

AC Palacio del Carmen (Rúa das Oblatas, S/N, Santiago de Compostela). 28 de febreiro de 2020.

Programa

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Localidade

Cuestionario sobre transformación dixital

Na súa opinión, cales son as principais dificultade para abordar os procesos de dixitalización no tecido produtivo galego?

Baixo o seu punto de vista, en que medida considera crítico que o tecido produtivo galego promova procesos de dixitalización no curto prazo?

En que grao considera interesante a figura dos Digital Innovation Hubs (DIH) como ecosistemas de colaboración que, baixo un esquema de "xanela única", ofrezan un catálogo de servizos complementarios para o apoio á transformación dixital do tecido produtivo?


En caso de que finalmente non poida acudir, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.es

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á inscrición nun evento organizado pola Axencia GAIN.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.