Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Xornada CDTI de financiamento a emprendedores e pemes innovadoras (Convocatoria Neotec 2019)

Programa

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Localidade

Solicito manter unha xuntanza bilateral con persoal de CDTI.
     Ligazón de descarga da ficha de solicitude de xuntanza co CDTI
.


Debe terse en conta que:

  • Para poder manter unha reunión bilateral con persoal de CDTI será IMPRESCINDIBLE estar inscrito/a na xornada e enviar cuberta a ficha de solicitude correspondente antes do 19 de xuño..
  • A ficha de solicitude está dispoñible nesta ligazón.
  • O correo electrónico para enviar a ficha de proxecto é servizos.gain@xunta.gal

En caso de que finalmente non poida acudir, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e servizos.gain@xunta.gal

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.