Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Presentación do Programa Galicia FEDER 2021-2027
e da RIS3 Galicia 2021-2027

Auditorio do Edificio Fontán, Cidade da Cultura.
Santiago de Compostela. 28 de marzo de 2023 ás 11:30h.

Prema aquí para ver o programa

Nome

Apelidos

Sexo/Xénero

Cargo

Nome da Entidade

Sector de actividade

Teléfono de contacto

Correo electrónico


En caso de que finalmente non poida asistir, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.gal

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á inscrición nun evento organizado pola Axencia GAIN.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.