Cabeceira formulario

Enquisa Innova PEME

Dende a Axencia Galega de Innovación (GAIN), e no noso compromiso continuo coa mellora
e a adaptación das nosas iniciativas ás necesidades dos seus potenciais beneficiarios para lograr
o máximo impacto e efectividade a nivel económico e social, solicitamos 5 minutos do seu tempo
e a súa enriquecedora visión sobre a iniciativa InnovaPeme, de cara a recoller información de valor
para a potencial incorporación a unha nova convocatoria do programa
(prevision de publicación: xaneiro 2019).
Grazas de antemán pola súa colaboración.
Empresa *

NIF da empresa *

Nome *

Apelidos *

Cargo na empresa *

Correo electrónico *


1. Resultou a súa entidade beneficiaria da convocatoria InnovaPeme 2017? *


2. Considera adecuados os orzamentos mínimos subvencionables da convocatoria 2017 (100.000€ para microempresas e 150.000€ para pemes) *

En caso de contestar negativamente á anterior pregunta, cal sería o orzamento mínimo desexable?
(A partir dun mínimo de 50.000€, empregue preferentemente múltiplos de 10.000€)


3. Considera adecuados os orzamentos máximos subvencionables da convocatoria 2017? (200.000€ para microempresas e 300.000€ para pemes) *

En caso de contestar negativamente á anterior pregunta, cal sería o orzamento máximo desexable?
(Empregue preferentemente múltiplos de 10.000€)


4. Cal sería a duración idónea para o desenvolvemento dun plan de innovación? *


5. Respecto ás actividades subvencionables (Anexo I da convocatoria), bota en falta algunha actividade importante para o desenvolvemento dun plan de innovación?

1ª Actividade subvencionable que bota en falta (máximo de 250 caracteres)

2ª Actividade subvencionable que bota en falta (máximo de 250 caracteres)

3ª Actividade subvencionable que bota en falta (máximo de 250 caracteres)

6. Respecto aos custos subvencionables, cales considera máis axeitados para o desenvolvemento dun plan de innovación? Ordee de 1 ao 6, sendo 1 o máis axeitado. (Escolla cada valor unha única vez) *

Outros custos non mencionados (máximo de 250 caracteres)


7.Que criterios de valoración, non incluídos na convocatoria 2017, cómpre ter en conta para realizar unha mellor avaliación das solicitudes? (elixe un ou varios)

Outros criterios de valoración (máximo de 250 caracteres)


8. Cal é a súa valoración xeral da convocatoria InnovaPEME 2017? *


9. Propostas de mellora/observacións (máximo de 250 caracteres) *

Pregunta de seguridade: o resultado de 14+4 é *

Todos os campos deste formulario marcados con * son obrigatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de xestionar as suxestións á iniciativa Innova PEME.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es