Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Presentación da convocatoria Conecta Covid

Salón de actos da Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes s/n, Santiago de Compostela. 19 de xullo de 2021.

Programa do evento

As prazas son limitadas.
Asistencias dispoñible tamén por streaming nesta ligazón:

Ligazón ao streaming

Datos da Entidade

Nome da Entidade

Tipo de Entidade
  

Sector de actividade

Datos do Asistente

Nome

Apelidos

Cargo

Teléfono de contacto

Correo electrónico


En caso de que finalmente non poida acudir á xornada, pregámoslle nolo comunique o antes posible a través do correo-e informa.gain@xunta.gal

Tódolos campos de texto deste formulario son obrigatorios.

  
Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á inscrición nun evento organizado pola Axencia GAIN.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.