Cabeceira formulario

Programa

Civil UAVs Initiative: Licitacións abertas da Fase SOLUCIÓNS
Civil UAVs Initative: Licitaciones abiertas Fase SOLUCIONES

Aeródromo de Rozas (Castro de Rei, Lugo), 19 de febreiro de 2018
Aeródromo de Rozas (Castro de Rei, Lugo), 19 de febrero de 2018

Datos persoais | Datos personales

Nome | Nombre

Apelidos | Apellidos

Cargo

Email

Teléfono

Entidade | Entidad

Nome | Nombre

NIF

País

Principais sectores de actividade | Principales sectores de actividad

Experiencia e interese no ámbito dos UAVs | Experiencia e interés en el ámbito de los UAVs
(Máximo 200 caracteres)


- Mediante esta inscrición autorizo a que os meus datos de contacto e os datos da miña entidade (nome, sector, experiencia / interese no ámbito dos UAVs) aparezan no directorio de inscritos que estará accesible na web da Axencia Galega de Innovación e que se repartirá no propio evento.
A data límite para que eses datos poidan aparecer no directorio é o xoves 15 de febreiro ás 12:00 horas.
- Mediante esta inscripción autorizo a que mis datos de contacto y los datos de mi entidad (nombre, sector, experiencia / interés en el ámbito de los UAVs) aparezcan en el directorio de inscritos que estará accesible en la web de la Agencia Gallega de Innovación y que se repartirá en el propio evento.
La fecha límite para que eses datos puedan aparecer en el directorio es el jueves 15 de febrero a las 12:00 horas.

Debido ao aforo limitado da sede do evento, o proceso de inscricións pecharase o venres 16 de febreiro ás 12 horas ou até completar aforo.
Debido al aforo limitado de la sede del evento, el proceso de inscripciones se cerrará el viernes 16 de febrero a las 12 horas o hasta completar aforo.Pregunta de seguridade: o resultado de 14+4 é
Pregunta de seguridad: el resultado de 14+4 es

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios. Todos los campos de este formulario son obligatorios.

Os datos incluídos neste formulario recóllense coa finalidade de levar a cabo a xestión do workshop da Civil UAVs Initiative.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer dirixíndose á Axencia Galega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, ou ben enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Los datos incluidos en este formulario se recogen con la finalidad de llevar a cabo la gestión del workshop de la Civil UAVs Initiative.
Lss derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer dirigiéndose a la Agencia Gallega de Innovación, Rúa Airas Nunes, s/n, 15702, Santiago de Compostela, o bien enviando un correo electrónico a informa.gain@xunta.es

Pe do formulario