Cabeceira formulario

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

'Xornada de innovación para a cidadanía: 3 retos RIS3'

Lugar: Alameda de Marín
Día: sábado 17 de setembro de 2022
Hora: 11:30-13:30h

Prema aquí para ver o programa

Nome

Apelidos

Sexo/Xénero

Idade

Teléfono

Concello de procedencia


Actividades ás que desexa asistir:

No caso de que a persoa inscrita sexa menor de idade o pai/nai/titor ten que descargar esta autorización e levala cuberta e asinada ese día.


Maraton fotográfico. De 11:30h a 13:30h.
Non será necesario contar cunha cámara profesional, é suficiente coa cámara do teléfono móbil.
Ciclo indoor. Necesaria roupa de deporte.
Ioga. Necesaria roupa de deporte cómoda.

Tódolos campos deste formulario son obrigatorios.Información básica sobre protección de datos persoais (Regulamento Xeral de Protección de Datos)
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega de Innovación.
Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario, dirixida á inscrición nun evento organizado pola Axencia GAIN.
Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizo. Consentimento das persoas interesadas cando corresponda.
Destinatarios dos datos As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude ou comunicación.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis informaciónhttps://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.